Satış sözleşmesi ve Diğer Formlar

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU


MADDE 1- TARAFLAR
1.1- SATICI:

Unvanı: Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü
Adresi:   

Telefon: 0 266 373 11 74

Faks     : 0 266 373 13 29

MüşteriHizmetleri:05432443811
E-posta:info@vakifzeytinleri.gov.tr
MERSİSNo.:0922003400100023

1.2-ALICI:

Adı/Soyadı/Unvanı:Tüketicinin Adı Soyadı Unvanı
Telefon: Tüketici telefon bilgisi
E-mail:Tüketicie-postaadresi

MADDE2-KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.vakifzeytinleri.gov.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1- Paketleme, kargo ve teslim masrafları ……… tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti …… TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir. Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, ALICI'NIN yukarıda belirtilen teslimat adresinde elden teslim edilecektir.

MADDE4-GENELHÜKÜMLER

4.1-ALICI, www.vakifzeytinleri.gov.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2-Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3-Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4-SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5-Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Bilhassa havale ödeme türünde 1 (bir) hafta içerisinde havalesi yapılmayan siparişler olmak üzere herhangi bir nedenle sözleşme bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünü teslim yükümlülüğünde kurtulmuş kabul edilir.
4.6-Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
4.7-SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya 3 (üç) gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar en geç 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
4.8-Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
4.9-Sözleşmenin feshi durumunda, SATICI, teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ALICI’ya 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1’inci maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri öder.

MADDE 5 - YURTDIŞI GÖNDERİM HÜKÜMLERİ

Yurtdışı (Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki) gönderim yapılacak siparişlerde, ilgili ülkeye tabi ek vergi koşulları olması durumunda tüm masrafların ALICI tarafından karşılanacağını ve SATICI’dan hiçbir suretle söz konusu masrafları bir hak olarak talep edemeyeceğini ve ayıplı mal kapsamındaki ürünler dışında her türlü iptal ve iade işleminden doğacak taşıyıcı (kargo) ya da ürünün imhası bedelinin; ALICI’nın ödediği toplam bedel sınırında olması durumunda ALICI’nın ödediği tutardan düşüleceğini, ALICI’nın ödediği toplam bedelden yüksek olması durumunda ise SATICI tarafından söz konusu farkın ALICI’dan talep edilebileceğini anladığını kabul, taahhüt ve beyan eder.

MADDE 6- CAYMA HAKKI

ALICI, 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise ALICI'nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
6.1-Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI'nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
6.2-Birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
6.3-Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI'nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan ürünleri "Karşı Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Cayma hakkınız kapsamında öngörülen taşıyıcı Yurtiçi Kargo'dur.

MADDE 7- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:


7.1-Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
7.2-ALICI'nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
7.3-Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
7.4-Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
7.5-Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
7.6-Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
7.7-Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
7.8-Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
7.9-Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICI'ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
7.10-Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI'nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.


MADDE 8- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinin son fıkrası gereğince SATICI www.vakifzeytinleri.gov.tr, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı ileri sürerek (tedarikçi Firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu), sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'ya bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, www.vakifzeytinleri.gov.tr sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüt eder.

www.vakifzeytinleri.gov.tr işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda Alıcı, www.vakifzeytinleri.gov.tr’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICInın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir. (Kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından kabul edilir)


MADDE9-YETKİLİMAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI
Şirket Ünvanı:Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü
ALICI
Alıcı Ünvanı Ad Soyad:……
Tarih : …………

İşbu ön bilgilendirme formu elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu mesafeli satış sözleşmesi ön bilgilendirme formunda düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


MADDE 1- TARAFLAR
1.1- SATICI:

Ünvanı: Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü
Adresi: Cennetayağı Mahallesi No.:47

Telefon: 0 266 3731174

Faks     : 0 266 373 13 29

Müşteri Hizmetleri: 05432443811
E-posta: info@vakifzeytinleri.gov.tr
MERSİS No.: .: 0922003400100023

1.2-ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı:…………..
Telefon: ……………….
E-mail:…………………

MADDE2-KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.vakifzeytinleri.gov.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1- Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli belirtildiği gibidir:

ÜRÜN ADI

   CİNSİ

ADEDİ

SATIŞ BEDELİ
(KDV Dahil)

STOK DURUMU

……………………i

………

….

…… TL

Satışta 

Ödeme Şekli :
Toplam Sipariş Tutarı: …. TL
Teslimat Adresi : …..
Teslim Edilecek Kişi : ….
Fatura Adresi : …………
Kargo Ücreti :….. TL

3.2- Paketleme, kargo ve teslim masrafları ALICI tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti ………. TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir. Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, ALICI'NIN yukarıda belirtilen teslimat adresinde elden teslim edilecektir.

 

MADDE4-GENELHÜKÜMLER

4.1- ALICI, www.vakifzeytinleri.gov.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Bilhassa havale ödeme türünde 1 (bir) hafta içerisinde havalesi yapılmayan siparişler olmak üzere herhangi bir nedenle sözleşme bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünü teslim yükümlülüğünde kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya 3 (üç) gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar en geç 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
4.9- Sözleşmenin feshi durumunda, SATICI, teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ALICI’ya 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1’inci maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri öder.

MADDE 5 - YURTDIŞI GÖNDERİM HÜKÜMLERİ

Yurtdışı (Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki) gönderim yapılacak siparişlerde, ilgili ülkeye tabi ek vergi koşulları olması durumunda tüm masrafların ALICI tarafından karşılanacağını ve SATICI’dan hiçbir suretle söz konusu masrafları bir hak olarak talep edemeyeceğini ve ayıplı mal kapsamındaki ürünler dışında her türlü iptal ve iade işleminden doğacak taşıyıcı (kargo) ya da ürünün imhası bedelinin; ALICI’nın ödediği toplam bedel sınırında olması durumunda ALICI’nın ödediği tutardan düşüleceğini, ALICI’nın ödediği toplam bedelden yüksek olması durumunda ise SATICI tarafından söz konusu farkın ALICI’dan talep edilebileceğini anladığını kabul, taahhüt ve beyan eder.


 

MADDE 6- CAYMA HAKKI

COVID-19 salgını dolayısıyla geçici bir süre için iade süresi 120 güne uzatılmıştır. Cayma hakkının kullanılması için Müşteri Destek Birimi'ne e-posta veya telefon yolu ile açık bir bildirimde bulunulması gerekir.

ALICI, 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise ALICI'nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
6.1. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI'nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
6.2. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICI'nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
6.3. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI'nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan faturanızda yer alan iade formunu kullanarak ürünleri "Karşı Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Cayma hakkınız kapsamında öngörülen taşıyıcı Yurtiçi Kargo'dur.

 

MADDE 7- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:


7.1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
7.2. ALICI'nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
7.3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
7.4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
7.5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
7.6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
7.7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
7.8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
7.9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICI'ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
7.10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI'nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

MADDE 8- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir. 

Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinin son fıkrası gereğince SATICI www.vakifzeytinleri.gov.tr, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı ileri sürerek (tedarikçi Firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu), sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'ya bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, www.vakifzeytinleri.gov.tr sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüt eder. 

www.vakifzeytinleri.gov.tr işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda Alıcı, www.vakifzeytinleri.gov.tr hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICInın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir. (Kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından kabul edilir)


MADDE9-YETKİLİMAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI
ŞirketÜnvanı: Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü
ALICI
AlıcıÜnvanıAd Soyad:……
Tarih : …….

 

 

 

.

 

Ürün Satış, Sipariş, Teslimat ve İade Koşulları
 
            SİPARİŞ
•          Sitemizde yer alan tüm fiyatlar sipariş günü esasına uygun olarak geçerlidir ve fiyatlara KDV dâhildir. Bütün fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir.
•          Sipariş verdiğiniz ürünler size anlaşmalı olduğumuz kargo şirketi aracılığıyla gönderilecektir.
•          Teslimat bedeli, ürün alışveriş sepetine eklediğinde gösterilmektedir.
•          Siparişlerim sayfasından teslimat bilginizi takip edebilirsiniz.
•          Sepetiniz, sitemizde yaptığınız alışveriş sırasında seçtiğiniz ürünleri sakladığınız bölümdür. Alınan ürünlere ve ödemelere ilişkin tüm bilgiler buraya kaydedilir.
•          Siparişlerinizin teslimat durumunu üyelik bilgileriniz ile üst menüde bulunan Siparişlerim kısmından takip edebilirsiniz. Siparişlerinizin tedarik edilmesi aşamasında sipariş durumunuz “İşleme Alındı” olarak gözükecektir. Siparişiniz kargoya teslim edildiği andan itibaren kayıtlı e-posta adresinize kargo takip bilgileri bildirilmektedir.
•          Siparişinizin gecikmesi durumunda 0 266 3731174 dahili 12 no’lu telefondan bizi arayarak ürününüzün gecikmesi hakkında bilgi alabilirsiniz. Hızlı dönüş için info@vakifzeytinleri.gov.tr adresimize mail atarak da bilgi alabilmektesiniz.
•          Siparişlerim sayfamızdan siparişinizin durumunu takip edebilirsiniz. Teslimatınız kargoya verildiğinde, sistemimiz İşleme Alındı / Kargoya Teslim Edildi şeklinde bilgilendirme e-posta’larıyla ayrıca sizi haberdar etmektedir.
 
              ÖDEME
•          Alışverişlerde teslimat süresinin başlangıcı, siparişi verdiğiniz zaman değil sipariş tutarının hesaplarımıza geçtiği andır.
•          Sipariş, tutarın 5 iş günü içerisinde işletme hesabına geçmemesi durumunda iptal edileçektir.
 
            BANKA HESAP NUMARAMIZ
•          ALICI: Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü
•          ŞUBE: Vakıflar Bankası Edremit Şubesi(şube kodu 041)
•          HESAP NO: 00158007281019688
•          IBAN: TR 5800 0150 0158 0072 8101 9688
         
KARGO ÜCRETLERİ
•          250 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir. 250 TL altı siparişlerde ise kargo ücreti müşteriye aittir.
 
 
          
 
           TESLİMAT ŞARTLARI
•          Sipariş bedelinin ödenmesinden sonra, en geç 3 iş günü içerisinde ürünler kargoya teslim edilir. Siparişiniz kargoya verildikten sonra, bölgenize göre 24 ya da 48 saat içerisinde teslimatınız gerçekleşir.
•          Bu süre içinde siparişinizin size veya belirttiğiniz adrese ulaşmaması durumunda, 0(266) 3731174dahili 12 numaralı telefondan veya info@vakifzeytinleri.gov.tr  adresinden e-posta yoluyla bizimle iletişim kurabilirsiniz.
•          Siparişleriniz anlaşmalı kargo servisleri aracılığı ile teslim edilmektedir. Siparişleriniz kargoya teslim edilir edilmez e- posta adresinize gönderildiğine dair teyit bilgisi gönderilmektedir. Sipariş numaranız, sipariş verdiğiniz ürün adı bilgilerinizle beraber e-posta aracılığı ile ya da yurtiçi kargo sitesinden günün 24 saati kargo teslim detaylarınıza ulaşabilirsiniz.
•          Teslim aldığınız paketi kargo görevlisinin yanında açıp, sevk irsaliyesi ile karşılaştırarak siparişinizi kontrol ediniz. Siparişinizi tam eksiksiz ve hasarsız olarak teslim aldığınıza dair kargo yetkilisine bir imza vermelisiniz. Ürünü teslim aldığınızda, kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğini kabul etmiş olursunuz. Ürünlerin eksik ya da hasarlı olduğunu düşündüğünüz durumda, kargo yetkilisine tutanak tutturarak paketi teslim almayınız ve derhal bizimle irtibata geçiniz. Eğer ürün eksik veya hasarlı ise gerekli inceleme yapıldıktan sonra siparişiniz en kısa zamanda tekrardan size ulaştırılacaktır.
•          Teslimat adresi ve fatura adresinin aynı olduğu siparişlerde, ürün, fatura ve irsaliye belgeleriyle birlikte teslim edilecektir. Teslimat adresi ve fatura adresinin farklı olduğu siparişlerde, ürünün faturası, fatura adresine gönderilecek, ürünün irsaliyesi ise, ürünle birlikte teslimat adresine gönderilecektir. Siparişlerinizi, belirlediğiniz alternatif alıcıların ancak kimlik ibrazı karşılığında teslim alabileceğini unutmayınız.
•          Siparişinizin size en çabuk şekilde ulaşması için lütfen adres bilgilerinizi mümkün olduğu kadar açık yazınız ve mutlaka size ulaşabileceğimiz bir telefon numarası bildiriniz.
•          Teslimat adresinde alıcının bulunamaması halinde, kargo firması ziyaret ihbar notu bırakmaktadır. Adresine, ziyaret ihbar notu bırakılan alıcının 3 gün içinde kargo firmasıyla irtibata geçmemesi halinde, kargo firması paketi işletmemize geri getirecektir.
 
            İADE ŞARTLARI
•          Ürün iadesi işlemlerinde, 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun şartları uygulanır. Alıcılar, 7 gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin cayma hakkını kullanabilirler.
•          Genel olarak satın aldığınız ürünlerin kapağını açmadan, ambalajını tahrip etmeden, kullanmadan ve ürünün tekrar satılabilirliğini bozmadan, teslim tarihinden itibaren yedi (7) günlük süre içinde ürünleri iade edebilirsiniz. Öncelikle info@vakifzeytinleri.gov.tr  adresine iade etmek istediğiniz ürün ve iade nedenini açıklayan bir bilgi e-postası atmanız gerekmektedir. Konuyla ilgili size en kısa zamanda bir dönüş yapılacaktır. E-posta ile önceden bildirilmeyen iade istekleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.
•          İade etmek istediğiniz siparişlerinizin, ürün, fatura, irsaliye, sertifika, sigorta formları, ürün kutusu ve varsa diğer tüm evrak ve materyallerin, varsa gönderilen hediyeleriyle birlikte eksiksiz olarak, Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü /Edremit adresine kargo ile gönderilmesi gerekmektedir. İade gönderimi sırasında, kargo firmalarından, ya da iade işlemini gerçekleştiren müşteriden kaynaklanan sebeplerle, ürün ve ürünle birlikte gönderilen evrak ve materyallerde meydana gelen bozulma ya da benzeri değer kaybettirici her türlü durumun sorumluluğu iadeyi gerçekleştiren müşteriye aittir.
•          İşletmemizin anlaşmalı kargo firması ile yaptığınız gönderimlerde sizden herhangi bir kargo ücreti alınmayacaktır. Diğer kargo firmaları ile yapılan gönderilerin ücreti gönderen kişiye aittir. Karşı ödemeli gönderimler kabul edilmeyecektir.
•          Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş (örnek: orijinal kutu üzerine kargo etiketi yapıştırılmış ve kargo koli bandı ile bantlanmış ürünler kabul edilmez) tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
•          İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
•          385 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca yeni uygulamaya göre, eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır.
•          İade etmek istediğiniz ürün / ürünler ayıplı ise kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır. Bu durumda, “info@vakifzeytinleri.gov.tr ” adresine iade ile ilgili önceden göndermiş olduğunuz e-posta ile sitemizden gelen cevabın çıktısını ürünle beraber kargo ile göndermeniz gerekir. Diğer durumlarda ise kargo ücreti size aittir.
•          Sipariş müşteriye gönderilirken alınan ulaşım bedeli müşteriye geri ödenmeyecek, ancak iadesi kabul edilmiş müşteriler için ürünü geri almak için ödenen kargo bedeli işletmemiz tarafından karşılanacaktır.
•          Para iadesi ise, paketin elimize ulaşması üzerinden geçen kanuni süre olan 10 gün içerisinde yapılmaktadır.
•          Bu sürenin uzaması aşağıda sıralanan sıkça karşılaşılan bazı sebeplerden ötürü olmaktadır:         
        1. Hatalı hesap numarası,
 
        2. Eksik banka veya şube bilgisi,          
 
        3. Vadeli hesap numarası,
        4. Hesap numarası yerine kredi kartı veya bankamatik kartı numarası verilmesi
 5.İsme yapılan havale ya da EFT’nin zamanında alınmaması gibi müşterilerimizden kaynaklanan hatalar
•          Müşterilerimiz kendi adlarına olmayan başka bir hesaba iade tutarını talep edemezler ve kanunen böyle bir geri ödeme mümkün değildir. Bu gibi durumlarda kişi adına havale yapılması mümkündür.
•          İade alındıktan sonra, iade şartlarının yerine getirilip getirilmediği incelenir. İade onaylanırsa, ürün için ödenmiş olan meblağın tamamı 7 gün içinde hangi yolla ödendiyse (EFT, havale, kredi kartı) aynı yoldan iade edilir. İade ürünlerde tespit edilen hasar, eksik v.b. gibi maddi kayıplar müşteriye rapor edilir ve gerekli maddi kesinti yapılarak para iadesi yapılır. havale ile yapılan ödemeler en geç 1 hafta içerisinde hesaba yansımaktadır.
•          Eğer iade edilen üründe işletmemizin bir kusuru varsa, tüm gönderi maliyetleri bize aittir. Üründe bir kusur yoksa sevkiyat ve iade gönderi maliyetleri iade edilecek toplam tutardan düşülecektir.
•          Ürünlerin iade şartlarına uygun ulaştırılması durumunda ürün tutarlarının iadesi, ürünün tarafımıza ulaştığı gün işleme alınacaktır.
•          Sitemizden ürün satın alınması, yukarıda ilan edilmiş hüküm ve koşulların kabul edildiği anlamına gelmektedir.

Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile tüketicinin cayma hakkı düzenlenmiş olup, söz konusu madde aşağıdaki gibidir:

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

g) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

ifade eder.

Cayma Hakkı

Madde 8 - Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 7 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcı veya sağlayıcıya aittir.

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir.
Malın teslimi sözleşmeye taraf olan tüketici dışında bir kişiye yapılsa dahi tüketici cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda satıcı malı 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca üçüncü kişiden teslim alır.

Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca tüketici, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz.

(Değişik fıkra: 09/10/2007- 26668 S.R.G Yön/5.md.) Satıcı veya sağlayıcının 6 ncı veya 7 nci maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, satıcı veya sağlayıcı en geç otuz gün içerisinde eksikliği giderir. Bu durumda yedi günlük süre, söz konusu eksikliğin giderildiğine dair bilginin yazılı olarak tüketiciye ulaştırıldığı tarihten itibaren başlar. Aksi takdirde, tüketici cayma hakkını kullanmak için yedi günlük süre ile bağlı değildir.

Tüketicinin ödediği bedel kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı tarafından ya da satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erer. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.

Kampanya kapsamında satılan ürünler hiçbir suretle iade alınmamaktadır.

Kredi kart bilgileriniz vakifzeytinleri.gov.tr  sitesinde kayıtlı tutulmaz. Bilgiler 128 bit SSL şifreleme ile bize, ardından onaylanmak üzere bankaya ulaşır. Kredi kart bilgileriniz sitemizde kayıtlı tutulmadığından, bilgiler başkaları tarafından görülmesi ve ele geçirmesi mümkün değildir.

vakifzeytinleri.gov.tr  alışveriş sitesinde kullanmış olduğunuz kişisel bilgileriniz (ad soyad, email gibi) başka kişi ve kuruluşlarla paylaşılmaz.

Üye olurken verdiğiniz bilgilere sadece siz ulaşabilir, değiştirebilir ya da silebilirsiniz. vakifzeytinleri.gov.tr sitesine kayıt olmak için kullanılan bilgiler yalnız kendi analizlerimiz için kullanılır.

vakifzeytinleri.gov.tr  alışveriş sitesinde kullanılan tüm grafik, yazı ve resimlerin kullanım hakkı vakifzeytinleri.gov.tr sitesine ait olup, izinsiz kullanım halinde her türlü yasal hakkını saklı tutar.

vakifzeytinleri.gov.tr  sitesi üzerinde farklı web sitelerinin linkleri olabilir. vakifzeytinleri.gov.tr tarafından verilen güvenceler yalnız site içinde geçerlidir, bağlantılı olan ya da olmayan diğer siteleri kapsamaz.

vakifzeytinleri.gov.tr  sitesi üyelik şartlarına uymayan ya da etik davranmayan kişilerin üyeliklerini iptal edebilir ya da dondurabilir.

vakifzeytinleri.gov.tr  sitesi her türlü bilgiyi değiştirme hakkını saklı tutar.

 

Ürün Sepetinize eklendi!